Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12483
Title: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý đòi hỏi cải cách hành chính phải tiếp cận một cách hệ thống
Authors: Võ, Kim Sơn
Keywords: Tổ chức nhà nước
Issue Date: 2007
Series/Report no.: Tổ chức nhà nước, số 12; tr. 11-16
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12483
ISSN: 0868-3697
Appears in Collections:Tạp chí Tổ chức nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CTv74S122007011.pdf 331,33 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.