Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12357
Title: Quá trình hình thành và phát triển của đội ngũ công chức và thể chế quản lý công chức nước ta từ 1945 đến nay
Authors: Nguyễn, Minh Phương
Keywords: Tổ chức nhà nước
Issue Date: 2004
Series/Report no.: Tổ chức nhà nước, số 8; tr. 15 - 18
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12357
ISSN: 0868-3697
Appears in Collections:Tạp chí Tổ chức nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CTv74S082004015.pdf 1,33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.