Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12272
Title: ý thức lân bang với các khu vực - nơi các cô dâu và người lao động Việt Nam đang sống và làm việc
Authors: Hoàng, Kim
Keywords: Tâm lý học
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Tâm lý học, số 1; tr. 6-9, 24
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12272
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tạp chí Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv211S012005006.pdf234,2 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.