Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12181
Title: ảnh hưởng của đào tạo nghề tâm lý học đến hiệu quả hoạt động tham vấn ở Việt Nam
Authors: Trần, Thị Minh Đức
Keywords: Tâm lý học
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Tâm lý học, số 4; tr. 1-7
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12181
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tạp chí Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv211S42009001.pdf326,04 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.