Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12072
Title: Thực trạng chuyển đổi nghề nghiệp của cư dân vùng ven đô trong qúa trình đô thị hoá
Authors: Đỗ, Thị Lê Hằng
Keywords: Tâm lý học
Issue Date: 2008
Series/Report no.: Tâm lý học, số 3; tr. 37-40
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12072
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tạp chí Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv211S32008037.pdf151,5 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.