Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11844
Title: Động lực làm việc bên trong và bên ngoài của cán bộ nghiên cứu Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Authors: Lê, Văn Hảo
Keywords: Tâm lý học
Issue Date: 2006
Series/Report no.: Tâm lý học, số 6; tr. 15-26
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11844
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tạp chí Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv211S062006015.pdf583,59 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.