Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11747
Title: Chuẩn bị tốt tâm lý cho bộ đội trên tàu hải quân chiến đấu trên biển trong chiến tranh công nghệ cao
Authors: Lê, Hồng Thái
Keywords: Tâm lý học
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Tâm lý học, số 7; tr. 44-47
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11747
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tạp chí Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv211S072005044.pdf173,25 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.