Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11688
Title: Một số kết quả nghiên cứu bước đầu về giao tiếp của học sinh dân tộc Tày, Nùng Trường phổ thông dân tộc nội trú (Khu vực Đông Bắc Việt Na m)
Authors: Phùng, Thị Hằng
Keywords: Tâm lý học
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Tâm lý học, số 3; tr. 43-46
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11688
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tạp chí Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv211S032005043.pdf167,66 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.