Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11370
Title: Bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương theo mô hình mới những vấn đề đặt ra cần quan tâm
Authors: Võ, Kim Sơn
Keywords: Quản lý nhà nước
Issue Date: 2008
Series/Report no.: Quản lý nhà nước, số 2; tr. 11-15
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11370
ISSN: 0868-2828
Appears in Collections:Tạp chí Quản lý nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv219S22008011.pdf309,95 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.