Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11341
Title: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính
Authors: Võ, Kim Sơn
Keywords: Quản lý nhà nước
Issue Date: 2007
Series/Report no.: Quản lý nhà nước, số 10; tr. 2-6
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11341
ISSN: 0868-2828
Appears in Collections:Tạp chí Quản lý nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv219S102007002.pdf316,1 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.