Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11234
Title: Buôn lậu - Một bài toán nan giải, cần có một quy trình quản lý nhà nước có hiệu lực
Authors: Võ, Kim Sơn
Keywords: Quản lý nhà nước
Issue Date: 2006
Series/Report no.: Quản lý nhà nước, số 6; tr. 18-22
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11234
ISSN: 0868-2828
Appears in Collections:Tạp chí Quản lý nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv219S062006018.pdf260,27 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.