Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11145
Title: Về công tác quản lý và phát triển đội ngũ giáo viên nữ ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hạnh
Keywords: Quản lý nhà nước
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Quản lý nhà nước, số 10; tr. 10-13
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11145
ISSN: 0868-2828
Appears in Collections:Tạp chí Quản lý nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv219S102005010.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.