Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10939
Title: Bảo đảm về tổ chức - pháp lý đối với nền công vụ phục vụ nhà nước và xã hội
Authors: Đinh, Văn Mậu
Keywords: Nhà nước và pháp luật
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Nhà nước và pháp luật, số 5; tr. 42-46
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10939
ISSN: 0866-7446
Appears in Collections:Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv225S052005042.pdf1,53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.