Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10937
Title: Nhận thức mới về vai trò, chức năng của nhà nước trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mở cửa ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn, Văn Mạnh
Keywords: Nhà nước và pháp luật
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Nhà nước và pháp luật, số 5; tr. 27-33
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10937
ISSN: 0866-7446
Appears in Collections:Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv225S052005027.pdf2,14 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.