Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10835
Title: Xác định quyền sử dụng đất là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ, chồng - Đôi điều trăn trở từ một vụ án.
Authors: Nguyễn, Văn Tuấn
Keywords: Nhà nước và pháp luật
Issue Date: 2010
Series/Report no.: Nhà nước và pháp luật, số 1; tr. 38-42
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10835
ISSN: 0866-7446
Appears in Collections:Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv225S012010038.pdf208,61 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.