Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10800
Title: Hoàn thiện thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay.
Authors: Nguyễn, Thị Thuỷ
Keywords: Nhà nước và pháp luật
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Nhà nước và pháp luật, số 7; tr. 63-69
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10800
ISSN: 0866-7446
Appears in Collections:Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv225S72009063.pdf419,78 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.