Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10769
Title: Tài phán hiến pháp và vấn đề bảo đảm các quyền công dân trong nhà nước pháp quyền.
Authors: Nguyễn, Như Phát
Keywords: Nhà nước và pháp luật
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Nhà nước và pháp luật, số 5; tr. 29-35
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10769
ISSN: 0866-7446
Appears in Collections:Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv225S52009029.pdf473,11 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.