Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10627
Title: Quyền lực nhân dân và quyền lực nhà nước - vài ý kiến bàn thêm
Authors: Vũ, Anh Tuấn
Keywords: Nhà nước và pháp luật
Issue Date: 2008
Series/Report no.: Nhà nước và pháp luật, số 2; tr. 3-5, 15
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10627
ISSN: 0866-7446
Appears in Collections:Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv225S22008003.pdf269,04 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.