Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10625
Title: Một vài suy nghĩ về tình tiết "giết nhiều người" và "giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người"
Authors: Nguyễn, Hùng Cường
Keywords: Nhà nước và pháp luật
Issue Date: 2008
Series/Report no.: Nhà nước và pháp luật, số 1; tr. 79-83
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10625
ISSN: 0866-7446
Appears in Collections:Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv225S12008079.pdf310,42 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.