Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10524
Title: Hình thức thi hành hình phạt tử hình nào là tối ưu hiện nay?
Authors: Phạm, Văn Beo
Keywords: Nhà nước và pháp luật
Issue Date: 2007
Series/Report no.: Nhà nước và pháp luật, số 5; tr. 58-62
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10524
ISSN: 0866-7446
Appears in Collections:Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv225S052007058.pdf303,09 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.