Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10495
Title: Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương cấp tỉnh, huyện đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Authors: Hà, Quang Ngọc
Keywords: Nhà nước và pháp luật
Issue Date: 2007
Series/Report no.: Nhà nước và pháp luật, số 1; tr. 17-23, 30
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10495
ISSN: 0866-7446
Appears in Collections:Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv225S012007017.pdf2,63 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.