Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10494
Title: Tự quản địa phương: Vấn đề nhận thức và vận dụng ở nước ta hiện nay
Authors: Bùi, Xuân Đức
Keywords: Nhà nước và pháp luật
Issue Date: 2007
Series/Report no.: Nhà nước và pháp luật, số 1; tr. 10-16
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10494
ISSN: 0866-7446
Appears in Collections:Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv225S012007010.pdf2,12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.