Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10404
Title: Vài nét về quá trình phát triển của pháp luật về quyền sở hữu của người nước ngoài ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay
Authors: Phạm, Thị Phượng
Keywords: Nhà nước và pháp luật
Issue Date: 2004
Series/Report no.: Nhà nước và pháp luật, số 11; tr. 60-64
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10404
ISSN: 0866-7446
Appears in Collections:Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv225S112004060.pdf1,4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.