Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10372
Title: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc điều chỉnh bằng pháp luật đối với vi phạm hợp đồng khí chưa đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ
Authors: Dương, Anh Sơn
Keywords: Nhà nước và pháp luật
Issue Date: 2006
Series/Report no.: Nhà nước và pháp luật, số 4; tr. 51-55, 69
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10372
ISSN: 0866-7446
Appears in Collections:Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv225S042006051.pdf1,92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.