Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10276
Title: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng - những thành tựu chủ yếu của 60 năm xây dựng và phát triển
Authors: Đào, Trí úc
Keywords: Nhà nước và pháp luật
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Nhà nước và pháp luật, số 9; tr. 3-15
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10276
ISSN: 0866-7446
Appears in Collections:Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv225S092005003.pdf3,91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.