Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10237
Title: Về công tác quản lý của chính quyền cấp xã đối với di tích lịch sử, văn hóa
Authors: Trần, Thị Thu Hà
Keywords: Nhà nước và pháp luật
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Nhà nước và pháp luật, số 6; tr. 21-24
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10237
ISSN: 0866-7446
Appears in Collections:Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv225S062005021.pdf214,65 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.