Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10225
Title: Quan điểm của Hồ Chí Minh về đề cao sự tương đồng, tôn trọng sự khác biệt giữa tôn giáo và chủ nghĩa xã hội
Authors: Phạm, Hữu Xuyên
Keywords: Nghiên cứu tôn giáo
Issue Date: 2006
Series/Report no.: Nghiên cứu tôn giáo, số 5; tr. 8-14
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10225
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Tạp chí nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv232S052006008.pdf368,52 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.