Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4777
Title: Tiếp cận mờ và tiếp cận đại số gia tử trong điều khiển hệ quạt gió cánh nhôm: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Vũ, Như Lân (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Ngọc Hoan
Keywords: Điều khiển mờ (Ứng dụng tin học)
Issue Date: 2008
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4777
Appears in Collections:Ngành Công nghệ tri thức (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tiep can mo va tiep can dai so gia tu trong dieu khien he quat gio canh nhom.pdf934,02 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.