Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4752
Title: Một số kỹ thuật kiểm thử phần mềm: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Xuân Huy (Người hướng dẫn khoa học)
Cao, Thị Bích Liên
Keywords: Kỹ thuật phần mềm
Tin học ứng dụng
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4752
Appears in Collections:Ngành Công nghệ phần mềm (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mot so ky thuat kiem thu phan mem.pdf926,04 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.