Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19085
Title: Mối quan hệ giữa nguồn lực doanh nghiệp, năng lực động và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp khởi nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Nguyễn, Quang Thu
Ngô, Quang Huân
Trần, Nha Ghi
Keywords: Nguồn lực VRIN
Năng lực động
Issue Date: 2017
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Series/Report no.: Số 12 (2017);tr. 05-21
Abstract: Nghiên cứu này kiểm định mối quan hệ giữa nguồn lực doanh nghiệp, năng lực động và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp khởi nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Mối quan hệ này được kiểm chứng qua mẫu khảo sát 204 chủ doanh nghiệp khởi nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn lực VRIN có tác động dương đến thái độ sẵn lòng hợp tác của đối tác, năng lực động và kết quả hoạt động. Yếu tố sẵn lòng hợp tác của đối tác có tác động dương đến năng lực động, nhưng không có tác động trực tiếp đến kết quả hoạt động. Năng lực động có tác động dương đến kết quả hoạt động. Cuối cùng, nghiên cứu đưa ra một số hàm ý chính sách cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và hướng nghiên cứu tiếp theo.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19085
Appears in Collections:Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran-Nha-Ghi-10.pdf599,78 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.