Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14834
Title: Lập trình hướng đối tượng với java
Authors: Đoàn, Văn Ban
Keywords: Java -- Ngôn ngữ lập trình
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Citation: Tái bản lần thứ 1, có hiệu chỉnh và bổ sung
Abstract: Trình bày khái quát cách tiếp cận hướng chức năng và lập trình hướng đối tượng. Chu trình phát triển của các chương trình Java và các thể loại chương trình, ứng dụng. Cách xây dựng tổ chức các lớp đối tượng trong chương trình ứng dụng
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14834
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lap-trinh-huong-doi-tuong-voi-java.pdf24,07 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.