Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14444
Title: Quản lý chuỗi cung ứng: Tài liệu hướng dẫn học tập
Authors: Nguyễn, Kim Anh
Keywords: Chuỗi cung ứng
Quản lí
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Mở bán công Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Trình bày khái quát về quản lí chuỗi cung ứng. Hoạt động, lập kế hoạch và tìm nguồn, phối hợp và sử dụng công nghệ. Đánh giá thành tích, phát triển các hệ thống và triển vọng của chuỗi cung ứng.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14444
Appears in Collections:KTB-Logistics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quan-ly-chuoi-cung-ung.pdf2,22 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.