Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14211
Title: Lý thuyết đồ thị (Sách dùng cho sinh viên các trường Đại học ngành Tin học)
Authors: Nguyễn, Cam
Chu, Đức Khánh
Keywords: Lý thuyết đồ thị -- Giáo trình
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14211
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ly-thuyet-do-thi-P.1.pdf3,46 MBAdobe PDF Sign in to read
Ly-thuyet-do-thi-P.2.pdf2,77 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.