Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13982
Title: Cơ sở hóa học phân tích (Giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học Bách khoa, Sư phạm, Khoa học tự nhiên,kỹ thuật...)
Authors: Hoàng, Minh Châu
Từ, Văn Mạc
Từ, Vọng Nghi
Keywords: Hóa học phân tích
Issue Date: 4/2002
Publisher: Khoa học kỹ thuật
Abstract: Cơ sở lý thuyết của các phản ứng phân tích, các phương pháp hoá học sử dụng các loại phản ứng đó. Lý thuyết cơ sở và các ứng dụng phân tích của các phương pháp phân tích công cụ quan trọng.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13982
Appears in Collections:Hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Co-so-hoa-hoc-phan-tich(2).pdf19,43 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.