Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13963
Title: C++ Lập trình hướng đối tượng
Authors: Đặng, Ngọc Hoàng Thành
Keywords: C++ (Ngôn ngữ lập trình máy tính)
Issue Date: 2012
Abstract: Giáo trình được chia ra làm 17 chương và mỗi chương được chia làm các mục khác nhau. Các chương được sắp xếp theo trình tự từ lập trình hướng thủ tục trên C++ đến lập trình hướng đối tượng và các lớp thư viện cơ bản. Bạn có thể truy cập vào mục bất kì từ phần phụ lục nằm đầu sách. Nhiều mục bao gồm các ví dụ để mô tả cách sử dụng. Tôi khuyên các bạn nên đọc các ví dụ này và có thể hiểu mỗi đoạn mã chương trình trước khi đọc chương tiếp theo. Một cách thức tốt để tăng lượng kiến thức mà bạn nhận được đó là hãy chỉnh sửa, bổ sung các chức năng mới trên ví dụ mẫu, theo hướng tư duy của bạn, để từ đó bạn có thể hiểu một cách đầy đủ về nội dung mà bạn đã đọc. Đừng lo sợ điều đó, nó chỉ tốt cho bạn mà thôi.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13963
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
C++-Lap-trinh-huong-doi-tuong.pdf5,88 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.