Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13891
Title: Nhiên liệu sạch và các quá trình xử lý trong hóa dầu.
Authors: Đinh, Thị Ngọ
Keywords: Nhiên liệu sạch
Hóa dầu
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa học kỹ thuật
Abstract: Nhiên liệu sạch và các quá trình xử lý trong hóa dầu mang đến cho sinh viên đại học và sau đại học chuyên ngành hữu cơ hoá dầu kiến thức tổng quát hơn, sâu hơn về công nghệ quản lý, làm sạch trong sản xuất nhiên liệu ngày nay
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13891
Appears in Collections:Công nghệ hoá dầu - dầu khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nhien-lieu-sach.pdf8,62 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.